รายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

1..รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

2..บทสรุปและการวิเคราะห์รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559


 

ประกาศเกียรติคุณ บัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 จากกรมบัญชีกลาง

acctawd

Award_AC572

ประกาศเกียรติคุณ บัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2557 จากกรมบัญชีกลาง

       ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดโครงการ “มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557” ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ คือ มิติการจัดซื้อ จัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด โดยพิจารณา ประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงิน และ บัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

     ในการนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล บัญชีภาครัฐดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 10 หน่วยงานจากหนึ่งร้อยกว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนน การประเมินระบบ บัญชีในระดับสูง และคณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานจริงที่หน่วยงานทั้ง 10 แห่ง ผลการตัดสิน มีผู้ได้ รับรางวัล 6 หน่วยงาน แบ่งเป็นบัญชีภาครัฐดีเด่น 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสุขภาพจิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบัญชีภาครัฐชมเชย 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่ได้รับรางวัล “บัญชีภาครัฐดีเด่น”

ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 GFMIS

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว264
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 GFMIS และรายงานแสดงยอดตามหน่วยงานงบประมาณ คลิกเอกสารแนบ