ประชุมยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินครั้งที่ 1/2559

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่าง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

การประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  โดยมี ผอ.กองคลัง  เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง   หัวหน้างานการเงินและผู้ปฏิบัติงานเงินยืมทดรองราชการ           ของคณะ  เข้าร่วมประชุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เรื่องการจัดทำรายงาน Financial Report

กองคลัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Financial Report  เช่น การรายงานเงินทดรองราชการ รายงานการเงินประจำเดือน แก่บุคลากรกองคลัง ณ ห้อง Self access ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญคุณวศิรา  กัญญะลา จาก บ.อินโนวิช โซลูชั่น จก. เป็นวิทยากร

การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙

อธิการบดีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคาร สำนักงานอธิการบดี

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 16-18 ธ.ค. 2558

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน
กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558
ณ เทวัญดารา บิชวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

หมายกำหนดการ :: เอกสาร

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 : พิธีเปิด

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มการเงินและบัญชี

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มพัสดุ

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มการเงินและบัญชี