อบรมการจัดทำรายงานสินทรัพย์ถาวรและวัสดุคงคลัง

งานพัสดุได้จัดทำโครงการอบรมการจัดทำรายงานสินทรัพย์ถาวรและวัสดุคงคลัง
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ณ.ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศน์
โดย นายรพล มากบุญประสิทธิ์, นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ และนางสาวศิริมา ทับแก้ว
งานพัสดุกองคลังเป็นผู้อบรมและถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้กับหน่วยงานพัสดุของทุกคณะ
สามารถเรียกและจัดทำรายงานสินทรัพย์ถาวรและวัสดุคงคลังจากระบบ ERP ได้อย่างถูกต้อง

เอกสารการอบรม

งานจัดการความรู้ KM กองคลัง ได้รับรางวัลกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้
“กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับงานการจัดการความรู้กองคลังได้รับรางวัล กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์
โดยมีนางสุมิตรา  สมประสงค์ ผู้จัดการความรู้ในกองคลังและนางกนกภรณ์  กัลณา
คณะกรรมการจัดการความรู้ในกองคลัง เป็นผู้รับรางวัล

ประชุมการปฏิบัติงานและติดตามการทำงานกองคลัง

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 มีการประชุมการปฏิบัติงานและติดตามการทำงานกองคลัง

โดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ณ. ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี

รองฯ ฝ่ายการคลังฯ  ได้ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง

และมอบรางวัลให้กับบุคลากร จำนวน 3 คน ดังนี้

1. รางวัลหัวหน้างานดีเด่น  นางศิริมา อาจนนลา
ประชุมติดตามการทำงาน
2. รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  น.ส.ดุษฎี  พรหมขาม
ประชุมติดตามการทำงาน
3. รางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  น.ส.หทัยกาญจน์  สิทธิศักดิ์
ประชุมติดตามการทำงาน

 

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding วันที่ 2-3 กันยายน 2558

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding
ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 กันยายน 2558
ณ. โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม และห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (self Assess) สานักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์

การบรรยายวันแรก

การปฏิบัติวันที่สอง