ประชุมการปฏิบัติงานและติดตามการทำงานกองคลัง

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 มีการประชุมการปฏิบัติงานและติดตามการทำงานกองคลัง

โดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ณ. ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี

รองฯ ฝ่ายการคลังฯ  ได้ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง

และมอบรางวัลให้กับบุคลากร จำนวน 3 คน ดังนี้

1. รางวัลหัวหน้างานดีเด่น  นางศิริมา อาจนนลา
ประชุมติดตามการทำงาน
2. รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  น.ส.ดุษฎี  พรหมขาม
ประชุมติดตามการทำงาน
3. รางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  น.ส.หทัยกาญจน์  สิทธิศักดิ์
ประชุมติดตามการทำงาน

 

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding วันที่ 2-3 กันยายน 2558

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding
ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 กันยายน 2558
ณ. โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม และห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (self Assess) สานักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์

การบรรยายวันแรก

การปฏิบัติวันที่สอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2558 – 1 กรกฎาคม 2558

DSC_0376
DSC_0382
DSC_0387
DSC_0393
DSC_0395
DSC_0400
DSC_0404
DSC_0405
DSC_0379
DSC_0378
DSC_0383
DSC_0385

เอกสารการฝึกอบรม