โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 7 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ณ ห้องภาณุรังษี ซี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบบรรยาย
ภาพจากโครงการ
ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำ iCash เงินงบประมาณ


ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เป็นประธานในการประชุมซ้อมความเข้าใจ
ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำระบบ iCash สำหรับเงินงบประมาณ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีหน่วยงานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ
งานเบิกจ่าย1 งานเบิกจ่าย2 และงานพัฒนาบริหารงานคลัง เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.2/ว 56 : ลงวันที่ 30 พ.ค. 2559
*เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์” (Prompt Pay)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0420.5/ว 561
* เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (PromptPay)”new_icon

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ธนาคารกรุงไทย

ประกาศหน่วยงานภายนอก : ที่ รกพ.2 1311/2559
* เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วย Any IDnew_icon