อัตราค่าบำรุงการศึกษาใหม่ ปี2557

Posted Posted in งานการเงิน, หนังสือและระเบียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา […]

การประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยกร่างระเบียบใหม่และปรับปรุงระเบียบที่ใช้ปัจจุบัน กองคลัง มทร.พระนคร ทีมเลขานุการคณะกรรมการยกร่างระเบียบข่อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โดยนำร่างระเบียบใหม่ที่จำเป็นต้องใช้และร่างระเบียบเดิมที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน […]

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการ

Posted Posted in งานการเงิน, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0420.5/ว65 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการ

การประชุม ยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานการเงิน

กองคลัง:การประชุม คณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ […]