โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561

โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561
ณ รอยัลพลา คริฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ภาพจากโครงการ

เกษียณอายุราชการ นางสาวพรรณี อุตสงควัฒน์

สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร 18 กันยายน 2558
เกษียณอายุราชการ นางสาวพรรณี อุตสงควัฒน์ (พี่ป๊อก)
ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน จากชาวกองคลัง มทร.พระนคร
เกษียณ58 (2)
++
เกษียณ58 (10)
เกษียณ58 (1)
เกษียณ58 (2)
เกษียณ58 (8)
เกษียณ58 (9)
เกษียณ58 (7)
เกษียณ58 (6)
เกษียณ58 (5)
เกษียณ58 (4)
เกษียณ58 (3)
เกษียณ58 (12)
เบิกจ่าย2_1
เบิกจ่าย2_2

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุพ.ศ.2535 และแนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินประมาณปี พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงการคลัง

แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/4717

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ ::