การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0432.4/ว21 ลว. 14 ม.ค. 2559
*เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง <<คลิกดาวน์โหลด>>

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบบำเหน็จบำนาญ (Pensions’ Electronic Filing)


หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ

หนังสือเวียนกองคลัง
ที่ ศธ.0581.15/457 : ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559
*เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ


แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ลว. 6 ม.ค.59

หนังสือจากสำนักงบประมาณ
ที่ นร 0704/ว 37 : ลงวันที่ 6 ม.ค. 2559
*เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ


การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลว. 4 ธ.ค. 2558

ประกาศกระทรวงการคลัง : ที่ กค 0422.3/ว152 ลว. 4 ธ.ค. 2558
*เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร


การจ่ายเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ลว. 3 ธ.ค. 2558

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0406.5/ว491 ลว. 3 ธ.ค. 2558
*เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494