แนวทางในการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการเงิน

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2558
มีมติรับทราบนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ดำเนินการจัดทำ
การบริหารและควบคุมงานด้านการเงินใน 9 ประเด็น  ตามเอกสารแนบ
จึงแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ และเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/268  ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558  ถึงหน่วยงานในสังกัด

คลิกเอกสาร

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา, การรับจัดการฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศ, การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/263  ลงวันที่ 14 พ.ค. 2558  ถึงหน่วยงานในสังกัด
คลิกเอกสาร

  1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 30 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2558  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการ
  2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(3)/ว 496  ลงวันที่ 21 เม.ย. 2558  เรื่อง การรับจัดการฝึกอบรมโดยให้มีการดูงานในต่างประเทศให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
  3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 38  ลงวันที่ 28 เม.ย. 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
  4. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 68  ลงวันที่ 29 เม.ย. 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

อัตราค่าบำรุงการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558
เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสาร
ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
 

มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/1245
เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารแนบ หนังสือเวียน
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

หนังสือจาก กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/2458

เรื่อง ขออนุมัติประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปี 2558 ทุกแหล่งทุน เพิ่มเติม 17 โครงการ :: อ้างถึง

rar file ::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
rar file ::คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
rar file ::คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น