การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ ERP ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องทำรายงานงบการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน มีความจำเป็นต้องปิดรอบระยะเวลาบัญชี ระบบ ERP ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน จึงกำหนดจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานในระบบ ERP ใหม่ ในวันที่ 6 มิ.ย.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือ เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

หนังสือจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ที่ ศธ 0581.11/0727
เรื่อง ขออนุมัติประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

เอกสารแนบ :-

โครงการวิจัยที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

กองคลัง:การเข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
กองคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ได้เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP เมื่อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
และเข้าดูการปฏิบัติงานระบบ ERP ภายในหน่วยงาน กองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

==
ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 3 วันทำการ คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
==
*====================================================================*

เรียน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ
กองคลังปิดทำการในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558
เพื่อเดินทางไปสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร-เงินจูงใจ ณ. จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

*== OLD NOT USE

มทร.พระนคร กองคลัง เพิ่มช่องทางการติดต่อผู้มีสิทธิ์รับเงินดังนี้
1. เปิดช่องทางการติดต่อโดยใช้ Internet Online Facebook โดยใช้ชื่อ Hotmail : FinanceDivision_rmutp@hotmail.com
และชื่อ Facebook : การเงิน กองคลัง มทร.พระนคร
2. ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
  • บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 3 วันทำการ คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.

*==

รายละเอียดรหัสงบประมาณ ปี 2557

รายละเอียดรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรหัสของแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –>