การประชุม เรื่องการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ERP เพื่อรองรับ ปีงบประมาณ 2560

ฝ่ายบัญชี , งบประมาณ และงานพัฒนาระบบบริหารงานคลังได้ปรึกษากับ
ทางบริษัท Innoviz Solutions เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ERP
เพื่อรองรับปีงบประมาณ 60 โดยมีหัวข้อในการประชุมเกี่ยวกับ
Dimension ของมทร. ที่จะใช้ในปีงบประมาณ 60

[/heading]

ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0414.3/ว 329 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2559 **เรื่อง ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของหลายแห่งอาจเร่งดำเนินการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การนำเงินส่งคลัง การก่ออหนี้ผูกพัน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างในระบบสารสนเทศ (BPM ,HRM และ ERP)

     การประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างงบประมาณในระบบ สารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรของมทร.พระนคร (ระบบงาน BPM ,HRM และ ERP) สำหรับปีงบประมาณ พศ. 2560 โดยมีกองคลัง สวส. สสท. และ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

ประกาศ ขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ลงวันที่ 31 ส.ค. 2559 **เรื่อง การขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน

ประกาศ ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ลงวันที่ 31 ส.ค. 2559

**เรื่อง ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้