ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ

☛  หนังสือเวียนเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560

การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

☛  หนังสือเวียนเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560

หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ฉบับ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7 ฉบับ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ฉบับ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560