เชิญประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน

ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน […]

ประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (เพิ่มเติม)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1

ประชาสัมพันธ์จาก กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เรื่อง […]

กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 […]

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ ERP ใหม่

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องทำรายงานงบการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน มีความจำเป็นต้องปิดรอบระยะเวลาบัญชี ระบบ ERP […]

ประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือ เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1

หนังสือจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ที่ ศธ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

กองคลัง:การเข้าศึกษาดูงานระบบ ERP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ กองคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ […]