ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลางงานวิจัย ::


1. เจ้าของโครงการ : คณะคหกรรมศาสตร์
เรื่อง : ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ << คลิกเอกสาร >>

2. เจ้าของโครงการ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เรื่อง : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน << คลิกเอกสาร >>

ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม)

ประกาศราคากลางงานวิจัย ::


1. เจ้าของโครงการ : กองนโยบายและแผน
เรื่อง: การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
2. เจ้าของโครงการ : คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ << คลิกเอกสาร >>

3. เจ้าของโครงการ : คณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง : การศึกษาศักยภาพการแข่งขันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน << คลิกเอกสาร >>

กำหนดให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ลว. 2 ก.พ. 2559

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.4/ว57 ลว. 2 ก.พ. 2559
*เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ


การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0432.4/ว21 ลว. 14 ม.ค. 2559
*เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง <<คลิกดาวน์โหลด>>

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบบำเหน็จบำนาญ (Pensions’ Electronic Filing)


การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลว. 4 ธ.ค. 2558

ประกาศกระทรวงการคลัง : ที่ กค 0422.3/ว152 ลว. 4 ธ.ค. 2558
*เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร