การจ่ายเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ลว. 3 ธ.ค. 2558

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0406.5/ว491 ลว. 3 ธ.ค. 2558
*เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494


หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0406.5/ว475 ลว. 24 พ.ย. 2558
*หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม


รายงานการรับ – จ่าย และเงินเหลือจ่ายจากโครงการวิจัยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2557

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/836
เรื่อง รายงานการรับ – จ่าย และเงินเหลือจ่ายจากโครงการวิจัยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2557

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0422.2/ว222 ลว. 26 มิ.ย. 2558
*ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)


แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข.

แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด –> แบบฟอร์มการเงินและบัญชี