หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0406.5/ว475 ลว. 24 พ.ย. 2558
*หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม


รายงานการรับ – จ่าย และเงินเหลือจ่ายจากโครงการวิจัยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2557

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/836
เรื่อง รายงานการรับ – จ่าย และเงินเหลือจ่ายจากโครงการวิจัยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2557

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0422.2/ว222 ลว. 26 มิ.ย. 2558
*ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)


แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข.

แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด –> แบบฟอร์มการเงินและบัญชี


 

ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6

หนังสือจาก กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/322

เรื่อง ขออนุมัติประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปี 2558 ทุกแหล่งทุน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 :: อ้างถึง

สวพ :: รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน
สวพ :: ความสัมพันธ์และประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดินนาข้าวที่มีต่อข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ อ. สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะวิทย์ฯ :: ศักยภาพของสารสกัดจากมะหาดต่อการควบคุมการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
คณะวิทย์ฯ :: การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงเคมีกายภาพของเมล็ดข้าวพื้นเมืองที่สัมพันธ์กับสมบัติเชิงกล

สำนักวิทยบริการ :: ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร