ข้อบังคับ มทร.พระนคร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ลว.27ส.ค.51
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) ลว.15ธ.ค.52
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) ลว.3ธ.ค.53