งบประมาณ

นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล
ทำหน้าที่ : หัวหน้างานงบประมาณ
โทร. 02-6653777 เบอร์ต่อ 6036 

นายไตรภพ เรืองแก้ว
ทำหน้าที่ : งานงบประมาณ เงินรายได้
โทร. 02-6653777 เบอร์ต่อ 6036, 6953 

นางสาวศรัณญา จันทนาม
ทำหน้าที่ : งานงบประมาณ เงินงบประมาณ
โทร. 02-6653777 เบอร์ต่อ 6036