งบประมาณ

นายไตรภพ เรืองแก้ว
ทำหน้าที่ : หัวหน้างานงบประมาณ
โทร. 02-6653777 เบอร์ต่อ 6036, 6953

นางสาวสุพรรษา เพ็งสวัสดิ์
ทำหน้าที่ : งานงบประมาณ เงินรายได้
โทร. 02-6653777 เบอร์ต่อ 6953