พัสดุ

นางสาวดุษฎี
นางสาวดุษฎี พรหมขาม
หัวหน้างานพัสดุ โทร. 02-280-1931 

นางอัญชนา
นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ทำหน้าที่ : งานครุภัณฑ์
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6032 

นายรพล
นายรพล มากบุญประสิทธิ์
ทำหน้าที่ : งานจ้างเหมาบริการ, สินทรัพย์ถาวร
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6945  

นางสาวโรจนา เดชานุภาพ
ทำหน้าที่ : งานวัสดุ, ค่าใช้สอย
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946 

นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า
ทำหน้าที่ : งานโครงการ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946 

นางสาวศิริมา ทับแก้ว
ทำหน้าที่ : งานวัสดุคงคลัง
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384 

นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล
ทำหน้าที่ : บริหารสัญญา
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6032