ระเบียบ / ประกาศ / หนังสือเวียน

:: หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสิทธ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน (กค 0406.5/ว 28) (คลิก)
:: การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80) (ประกาศใช้วันที่ 08/04/2557) (กค 0422.3/ว80) (คลิก)
:: ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (กค 0422.3/ว21) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (คลิก)
:: แก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (กค 0422.2/ว 574) (คลิก)
:: ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (กค 0422.2/พิเศษ ว 1) (คลิก)
:: พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่4 พ.ศ. 2556 (กค 0422.3/ว 392) (คลิก)
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่7) พ.ศ.2556 (ศธ 0501(7)/ว1208) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีการฟอกเลือด (กค 0422.2/ว 284) (คลิก)
:: การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน (กค 0900/ว.65) (คลิก)
:: เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธ์ในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (กค 0406.5/ว 162) (คลิก)
:: แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (กค 0421.4/ว26) (คลิก)