ระบบ ERP

คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน

เรื่อง
รูปแบบเอกสาร
ขั้นตอนการลง Microsoft Dynamics AX 2009
การสร้างรหัสบัญชี
การสร้างรหัสมิติ
การสร้างรหัสลูกค้า
การสร้างรหัสงบประมาณ
การบันทึกการตั้งยอดและปรับปรุงงบประมาณ
การบันทึกรายการปรับปรุง
การบันทึกโอนงบประมาณ
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
การบันทึกค่าใช้จ่ายงบสวัสดิการ
การบันทึกเงินรับฝากและอื่นๆ
การบันทึกค่าใช้จ่ายบุคลากร
การบันทึกค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
การบันทึกค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
การบันทึกค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น
การลงทะเบียนครุภัณฑ์
การคำนวณค่าเสื่อมราคา
การบันทึกรับเบิกวัสดุ
การบันทึกตรวจนับสินค้าคงคลัง
การบันทึกการจ่ายชำระเงินจากการตั้งเจ้าหนี้
การสร้างรหัสครุภัณฑ์
การสร้างผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย)
การปรับปรุงรายการครุภัณฑ์ - กรณีเลือกกลุ่มผิด
การปรับปรุงรายการครุภัณฑ์ - ยกเลิกครุภัณฑ์ที่คิดค่าเสื่อมไปแล้ว
การจัดจำหน่ายครุภัณฑ์
การโอนครุภัณฑ์
แผนผังบัญชีในระบบ ERP
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่ายด้วยระบบ ERP
แนวปฏิบัติลูกหนี้เงินยืม
การสร้างรหัสลูกหนี้เงินยืม
การจ่ายเงินยืม
การล้างลูกหนี้เงินยืมและบันทึกใบสำคัญ
การล้างใบสำคัญและบันทึกเงินฝากธนาคาร
การออกใบเสร็จรับเงิน
ภาพรวมระบบและการพิมพ์รายงาน
ระบบลูกหนี้เงินยืม
รวมคู่มือการใช้งานระบบ ERP