ระเบียบกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง

ระเบียบกระทรวงการคลัง/ระเบียบกรมบัญชีกลาง

เลขที่

ที่ กค 0409.2/ว589
ที่ กค 0419.2/ว585

ที่ กค(กรท) 0433.3/ว583
ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว577

ที่ นร 0731.2/ว24

ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว552

ที่ กค 0416.2/ว531

ที่ กค 0433.2/ว533
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว521
ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว520
ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว513

ที่ กค(กวจ) 0405.3/ว476
ที่ กค(กรท) 0433.2/ว471
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว457
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว452
ที่ กค 0433.5/ว386
ที่ กค 0416.2/ว376

ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว371
ระเบียบ
ที่ นร 0731.2/ว111

ที่ กค 0402.5/ว76

ที่ กค 0402.5/ว351
ที่ กค(กวจ) 0405.3/ว350
ระเบียบ

ที่ นร 0702/ว112
ที่ กค 0410.3/ว344
ที่ กค 0416.2/ว339

ที่ กค 0412.4/ว323
ที่ กค 0416.2/ว291
ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว260
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว254
ประกาศ
ที่ กค 0402.4/ว248

ที่ กค 0402.4/ว247
ที่ กค 0411.1/ว233

พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
ที่ กค 0412.3/ว221
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว213
ที่ กค 0433.2/ว206

ที่ กค 0402.3/ว187
ที่ กค 0414.3/ว173

ที่ กค 0402.3/ว29

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว144
ที่ กค 0422/ว143
ที่ นร 0731.2 ว 62

ที่ กค 0416.4/ว127

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117
ที่ กค 0408.4/ว20

ที่ ศธ 5212.1/ว99
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว94
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว82
ที่ กค 0416.2/ว84

ที่ กค 0402.3/ว10
ที่ กค 0405.2/ว63

ที่ นร 0731.2 ว 48

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว54
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว52

ที่ กค 0410.3/ว43
ที่ กค 0402.3/ว18
ที่ กค 0412.5/ว29

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1
ที่ กค 0410.3/ว536
ที่ นร 0731.1/ว32

ที่ นร 0731.3/ว31


ที่ กค 0410.3/ว541
ที่ กค 0410.3/ว487
ที่ กค 0410.3/ว571

ที่ กค 0405.4/ว460

ที่ กค 0414.3/ว456

ที่ กค 0410.2/ว445
ที่ กค 0402.5/ว98
ที่ กค 0419.4/ว443

ที่ กค 0419.4/ว444


ที่ กค 0408.5/ว147
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว514
ที่ กค 0402.5/ว85
ประกาศ
ที่ กค 0511/ว1208
ที่ กค 0416.4/ว332
ประกาศ
พระราชบัญญัติ
ที่ กค 0416.4/ว143
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว15
ที่ กค 0416.2/ว134
ที่ กค 0416.4/ว 94

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว118
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว111
ที่ กค 0408.4/ว16

ที่ กค 0405.3/ว91

ที่ กค 0416.2/ว33

ที่ กค 0412.5/ว29

ที่ กค 0408.5/ว27
ที่ กค 0408.5/ว22
ที่ กค 0416.2/ว495

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว418
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว514
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395
ที่ กค 0408.5/ว371

ที่ กค 0416.4/ว333
ที่ ศธ 0581.15/2584
พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์
ที่ ศธ 0581.15/4440
ที่ ศธ 0581.15/5888
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

วันที่

27 ธ.ค.62
23 ธ.ค.62

20 ธ.ค.62

13 ธ.ค.62


29 พ.ย.62

22 พ.ย.62


12 พ.ย.62

12 พ.ย.62
30 ต.ค.62

29 ต.ค.62

24 ต.ค.62


30 ก.ย.62

27 ก.ย.62

19 ก.ย.62

17 ก.ย.62

9 ส.ค.62
7 ส.ค.62

5 ส.ค.62

31 ก.ค.62
31 ก.ค.62

25 ก.ค.62

24 ก.ค.62
23 ก.ค.62

19 ก.ค.62

19 ก.ค.62
18 ก.ค.62
12 ก.ค.62

28 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62
30 พ.ค.62

29 พ.ค.62

27 พ.ค.62
24 พ.ค.62

24 พ.ค.62
21 พ.ค.62

19 พ.ค.62
13 พ.ค.62
13 พ.ค.62
7 พ.ค.62

1 พ.ค.62

19 เม.ย.62
9 เม.ย.62

5 เม.ย.62

25 มี.ค.62

25 มี.ค.62
21 มี.ค.62

14 มี.ค.62

12 มี.ค.62

12 มี.ค.62

12 มี.ค.62

11 มี.ค.62

28 ก.พ.62
27 ก.พ.62

22 ก.พ.62

22 ก.พ.62

22 ก.พ.62

18 ก.พ.62
5 ก.พ.62

1 ก.พ.62

1 ก.พ.62

31 ม.ค.62


29 ม.ค.62
29 ม.ค.62
17 ม.ค.62

2 ม.ค.62

27 ธ.ค.61
26 ธ.ค.61

24 ธ.ค.61


6 ธ.ค.61
31 ต.ค.61
22 ต.ค.61

9 ต.ค.61

9 ต.ค.61

5 ต.ค.61
1 ต.ค.61
29 ก.ย.61

28 ก.ย.61


26 ก.ย.61
17 ก.ย.61

7 ก.ย.61
6 ก.ย.61
5 ก.ย.61
24 ก.ค.61
23 ก.ค.61
21 มิ.ย.61
16 เม.ย.61
26 มี.ค.61

23 มี.ค.61

19 มี.ค.61
15 มี.ค.61

12 มี.ค.61

9 มี.ค.61

9 มี.ค.61

7 มี.ค.61

5 มี.ค.61

5 มี.ค.61

5 มี.ค.61

20 ก.พ.61

19 ก.พ.61

16 ก.พ.61

19 ม.ค.61

16 ม.ค.61
12 ม.ค.61
29 ธ.ค.60

3 พ.ย.60

24 ต.ค.60

10 ต.ค.60

22 ก.ย.60

31 ส.ค.60
21 มิ.ย.60
25 ก.พ.60
2559-2560
30 ก.ย.59
4 พ.ย.58
17 ก.ย.55
22 ธ.ค.52
22 ก.ย.49

เรื่อง

☛ แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
☛ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
☛ การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
☛ ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2563
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ย. 62
☛ การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
☛ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
☛ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน
☛ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

☛ แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

☛ การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันที่ 4-5 พ.ย.62
☛ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
☛ แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบแขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
☛ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
☛ กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
☛ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
☛ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค.62
☛ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
☛ การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
☛ ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
☛ ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562
☛ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562
☛ คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)
☛ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
☛ การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
☛ การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
☛ แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

☛ กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
☛ ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
☛ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
☛ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
☛ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
☛ ระเบียบกค.ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
☛ การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
☛ แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
☛ คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
☛ ซ้อมความเข้าใจระเบียบกค.ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562
☛ การแจ้งเพิ่มศูนย์ต้นทุน สำหรับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์(KTB Corporate Online)
☛ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
☛ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง

☛ หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปีงปม.2562
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มีนาคม 2562
☛ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติและแนวปฏิบัติการจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
☛ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
☛ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
☛ การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
☛ การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
☛ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจ้างพิมพ์งานกับองค์การค้าของ สกสค.
☛ การอนุมัติข้อยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168
☛ การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183
☛ การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
☛ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
☛ แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
☛ ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่องข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
☛ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 มาตรา102 วรรคหนึ่ง(2)
☛ คู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
☛ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
☛ แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
☛ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
☛ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
☛ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
☛ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะการฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการระหว่างประเทศ
☛ เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงปม.2562
☛ การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
☛ แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
☛ แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ-e-GP-เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562
☛ แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online
☛ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่องรายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
☛ การกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
☛ ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
☛ มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
☛ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
☛ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร
☛ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม)
☛ กําหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
☛ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
☛ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
☛ แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
☛แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

☛ ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
☛ กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
☛ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

☛ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
☛ ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
☛ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
☛ ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
☛ ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
☛ กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง
☛ การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
☛ แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
☛ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
☛ ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
☛ ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
☛ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสอบราคา
☛ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ

☛ แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560
☛ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ ตัวอย่างข้อมูลต้นทุนผลผลิต เกณฑ์การประเมินฯ ปี 2562 และเอกสารประกอบการบรรยาย
☛ การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
☛ มาตราการประหยัดงบประมาณ
☛ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-3
☛ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-2
☛ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-1

ดาวน์โหลด

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )