รายงานการเงิน

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
(ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

  • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
  • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
  • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
  • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2556
  • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
  • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2554

รายละเอียดรหัสงบประมาณ