โครงสร้างบุคลากรงานพัสดุ

นางสาวดุษฎี
นางสาวดุษฎี พรหมขาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6951

นางอัญชนา
นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6042

นายรพล
นายรพล มากบุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6945

นางสาวโรจนา เดชานุภาพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

นางสาวศิริมา ทับแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384

นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384