โครงสร้างบุคลากรงานพัสดุ

นางสาวดุษฎี
นางสาวดุษฎี พรหมขาม
หัวหน้างานพัสดุ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6951

นางอัญชนา
นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ทำหน้าที่ : งานครุภัณฑ์
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6042

นายรพล
นายรพล มากบุญประสิทธิ์
ทำหน้าที่ : งานจ้างเหมาบริการ,สินทรัพย์ถาวร,ค่าเสื่อม
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6945

นางสาวโรจนา เดชานุภาพ
ทำหน้าที่ : จัดซื้อวัสดุ, ครุภัณฑ์เงินรายได้
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า
ทำหน้าที่ : งานโครงการ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

นางสาวศิริมา ทับแก้ว
ทำหน้าที่ : บริหารสัญญาจ้างเหมา
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384

นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล
ทำหน้าที่ : บริหารสัญญาก่อสร้าง
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
ทำหน้าที่ : วัสดุคงคลัง, ข้อมูลผู้ขาย,
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384