การประชุมหารือแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

การประชุมหารือแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 คณะบริการธุรกิจ
(เอกสารประกอบการบรรยาย)