หน้าแรก กองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม-กองคลัง หนังสือเวียนภายใน: **มาตรการเร่งรัดและแนวปฏิบัติในการบริหารและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หนังสือเวียนภายนอก:  ** การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดใหม่: **งานงบประมาณ ใบขอเบิกเงินรายได้ประจำปี 2560  **แบบฟอร์มกันเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
i-Cashไอแคช
บัตรเครดิต EDC อีดีซีบัตร 
e-Payslipอีเปสลิป
บัตรเครดิตราชการ บัตรราชการ
 ช่องทางสื่อวิดีทัศน์