คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

☛  หนังสือเวียนเลขที่ ศธ 0501(6)/ว 1461 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560

ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

☛  หนังสือเวียนเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560