การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

☛  หนังสือเวียนเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560

หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ฉบับ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7 ฉบับ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ฉบับ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน