คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่กค 0409.3/ว 123
เรื่อง คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFIMS 

ภาพกิจกรรม รดน้ำขอพรวันสงกรานต์

แบบฟอร์มเอกสารการปรับปรุงบัญชี (ประเภทเอกสารพัก)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.4/ว 136
เรื่อง แบบฟอร์มเอกสารการปรับปรุงบัญชี (ประเภทเอกสารพัก)

แนวทางการบันทึบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 113
เรื่อง แนวทางการบันทึบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3ว 22
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ