แนวทางการบันทึบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 113
เรื่อง แนวทางการบันทึบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3ว 22
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ


ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปี2556 – 9 มีค. 56

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปี2556 – 8 มีค. 56

เอกสารการบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปี 2556

เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การบริหารสัญญา และกรณีศึกษาด้านพัสดุ คลิก
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ คลิก