โครงการพัฒนาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้

ปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินฯ ปี 2563 (ภาพบรรยากาศ)

ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินฯ ปี 2562 (ภาพบรรยากาศ)

ปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินฯ ปี 2561 (ภาพบรรยากาศ)
ปรึกษาหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน (โครงการวิจัย) (ภาพบรรยากาศ)
โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 (ภาพบรรยากาศ)

ปีงบประมาณ 2560
หารือเรื่องงบประมาณค่าสอนเกินภาระงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560 (เอกสารประกอบการบรรยาย)
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (เอกสารประกอบการบรรยาย)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (เอกสารประกอบการบรรยาย)

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติบันทึกข้อมูลในระบบ ERP
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานการเงิน บัญชี งบประมาณ บริหารทรัพย์สินและพัสดุ
การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ (เอกสารประกอบบรรยาย) (ภาพบรรยากาศ)