คลังความรู้

ปีงบประมาณ 2563
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

การเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ 2562
แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ

ปีงบประมาณ 2561
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ 2560
รายงานต้นทุนกิจกรรม และรายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม และต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555