ออมเพื่อเกษียณ กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

ผู้ที่สมทบกองทุนประกันสังคมนั้น ในแต่ละเดือนท่านได้ออมกับกองทุนประกันสังคมในอัตรา 3% ของเพดานค่าจ้าง 15,000 บาท
คิดเป็นเงินออมสูงสุด 450 บาท รวม 900 บาทต่อเดือน เงินออมดังกล่าวถูกสะสมไว้กับกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนจะได้รับคืน
เป็นประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเมื่อ

 1. อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 2. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือตาย หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ
 3. สมทบตามระยะเวลาที่กำหนด เริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนกรณีชราภาพก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2541
 • คนที่สมทบไม่ครบ 180 เดือน มีสิทธิรับ “บำเหน็จ” เป็นเงินก้อนครั้งเดียว
 • คนที่สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (เทียบเท่ากับ 15 ปี) ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม มีสิทธิได้รับเงิน “บำนาญ” จ่ายเป็นรายเดือนและได้รับไปตลอดชีวิต

คำถาม – คำตอบ

ถาม : เคยเป็นผู้ประกันตนแล้วลาออกจากงานก่อนอายุ 55 ปีจะมีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญไหม?

ตอบ : ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญก็ต่อเมื่อ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และ 2. สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้ว (เกษียณจากการทำงาน) ดังนั้น หากลาออกจากงานก่อนอายุ 55 ปี ก็ต้องรอให้อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์จึงมีสิทธิรับนำเหน็จหรือบำนาญ

ถาม : อายุ 55 ปีแล้วแต่ยังทำงานอยู่มีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญไหม?

ตอบ : ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญก็ต่อเมื่อ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และ 2. สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้ว (เกษียณจากการทำงาน) ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีอายุ 55 ปี หรือมากกว่าแต่ยังทำงานอยู่ยังต้องนำส่งเงินสมทบเพื่อสะสมต่อไป จนกว่าจะออกจากงาน จึงจะมีสิทธิขอรับได้ ทั้งนี้ การสมทบนานขึ้นจะยิ่งช่วยให้ได้รับบำนาญมากยิ่งขึ้นด้วย

ถาม : หากลาออกจากงานก่อนอายุ 55 ปี ต้องรอให้อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์จึงมีสิทธิรับบำเหน็จ/บำนาญ ขอถามว่าระหว่างที่รอ ต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาสถานะหรือไม่?

ตอบ : มี 2 ทางเลือกคือ

 1. ไม่ทำอะไรเลย รออายุครบ 55 ค่อยมายื่นขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
 2. สมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ 6 กรณี (รวมทั้งเจ็บป่วยและชราภาพ) โดยสมทบเดือนละ 432 บาท คนกลุ่มหลังนี้จะนับเวลาเพื่อเกิดสิทธิบำเหน็จ/บำนาญเหมือนคนที่ทำงานอยู่ ต่างกันที่ฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบและเงินบำนาญ ช่วงที่ทำงานใช้ค่าจ้างจริงมีเพดานไม่เกิน 15,000 บาท ช่วงที่เป็น ม.39 ใช้ฐาน 4,800 บาท

ถาม : สมทบประกันสังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นับถึงวันนี้ เกิน 180 เดือนแล้ว มีสิทธิรับบำนาญแล้วใช่ไหม?

ตอบ : กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเริ่มจัดเก็บเงินสมทบเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ดังนั้นในขณะนี้ยังไม่มีท่านใดสมทบครบ 180 เดือน จะมีผู้ประกันตนที่สมทบครบ 180 เดือนกลุ่มแรกในช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 โดยคาดว่าในปี 2557 จะมีผู้มีสิทธิรับบำนาญกลุ่มแรกจำนวนประมาณ 3,250 คน ดังนั้น เงินที่สมทบกองทุนประกันสังคมก่อนเดือนธันวาคม 2541 คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 4 กรณี (เจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร) จึงไม่มีส่วนของเงินออมชราภาพ

ถาม : ถ้าเคยขาดส่งเงินสมทบประกันสังคมไปช่วงหนึ่ง เพราะตกงานแล้วกลับมาส่งต่อ จะกระทบกระเทือนต่อเงินบำเหน็จ/บำนาญหรือไม่?

ตอบ : เงินที่เคยสมทบไว้ก็ยังอยู่ คิดง่ายๆ ว่า กองทุนประกันสังคมเป็นเหมือน “กระปุกออมสิน” สมมติว่าเคยสมทบไว้ 10 ปีแล้วหยุดส่ง ก็แปลว่าได้หยอดกระปุกไว้ส่วนหนึ่ง พอมาส่งใหม่ ก็จะนับต่อและถือว่าเป็นการออมเพิ่มจากที่เคยสมทบไว้ ในแง่การนับเวลาเพื่อให้มีสิทธิรับบำนาญชราภาพ ก็เช่นกัน สมมติว่าเคยสมทบไว้ 10ปี (=120 เดือน) แล้วหยุดส่ง พอมาส่งใหม่ก็จะนับเป็นเดือนที่ 121 สมทบไปเรื่อยๆ ครบ 180 เดือนและอายุครบ 55 ปี ก็จะมีสิทธิรับบำนาญ

ถาม : ผู้ประกันตนสมทบครบ 180 เดือนและอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังทำงานอยู่ ถ้าไม่สมทบประกันสังคมต่อ จะถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

ตอบ : หากผู้ประกันตนยังทำงานเป็นลูกจ้าง ได้รับเงินเดือนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 จะต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อไปจนกว่าสิ้นสุดการทำงาน

ถาม : หากยังอยู่ระหว่างรับบำนาญแล้วเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่

ตอบ : กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย เช่น หากรับบำนาญอยู่เดือนละ 3,000 บาท แล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือนนับแต่มีสิทธิรับบำนาญทายาทมีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพจำนวน 3,000×10=30,000 บาท

ถาม : ผู้ประกันตนที่ออกจากงานแล้ว สมทบต่อด้วยตนเองแบบสมัครใจ ตามมาตรา 39 ได้ออมเงินด้วยหรือไม่

ตอบ : ผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39 สมทบเองเดือนละ 432 บาทได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 6 กรณี (รวมทั้งเจ็บป่วยและชราภาพ) จึงได้ออมเงินด้วยโดยในเงินสมทบ 432 บาท มีส่วนที่เป็นเงินออมชราภาพ 288 บาท

 • อยากรู้เรื่องการออมกับกองทุนประกันสังคม และสาระความรู้การลงทุน ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
 • www.facebook.com/SSOSavingsClub
ที่มา : วิน พรหมแพทย์, CFA  :  win@sso.go.th

  Comments are closed.