รายการทะเบียนความรู้ ปีงบประมาณ 2561-2564

ลำดับ(ที่/ปีงบประมาณ)
เรื่อง
รูปแบบสถานที่จัดเก็บ
1/2563การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลี่อนการเดินทางทางไปราชการ จัดฝึกอบรม จัดงาน จัดประชุม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
2/2563การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP)เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
3/2563ระเบียบ การจ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งทั่วไปหรือตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2563เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
1/2561หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551เอกสารเว็บไซต์กองคลัง
1/2562แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงินเอกสารเว็บไซต์กองคลัง
4/2563แจ้งข้อควรระวังและพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการปฏิบัติงานเอกสารเว็บไซต์กองคลัง