ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ตามแนวทาง e-market และ e-bidding

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว145 […]

การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

Posted Posted in งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

หนังสือเวียนกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/729 […]

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding วันที่ 2-3 กันยายน 2558

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัสดุ, ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding ตั้งแต่วันที่ […]

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว283 […]

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุพ.ศ.2535 และแนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว […]

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานพัสดุ

หนังสือจากกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/735 เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

Posted Posted in งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ)0421.3/ว56 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ […]