ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0414.3/ว 329 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2559 **เรื่อง ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของหลายแห่งอาจเร่งดำเนินการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การนำเงินส่งคลัง การก่ออหนี้ผูกพัน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0412.4/ว 335 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2559 **เรื่อง ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอมาตราการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้ไม่น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง

การให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0405.2/ว 312 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2559 **เรื่อง ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559
**เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ

การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559
**เรื่อง การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)