ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์” (Prompt Pay)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0420.5/ว 561
* เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (PromptPay)”new_icon

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2559

**เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ