คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

Posted Posted in หนังสือเวียน

[intranet] เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย [/intranet]

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. […]