ปิดการใช้งานระบบ ERP เพื่อรองรับปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 1 ต.ค. 59 – 15 ต.ค. 59

หนังสือเวียนภายใน : ที่ กค 0581.15/พ5 ลว. 30 ก.ย.59

** แจ้งการปิดการใช้งานระบบงาน ERP เพื่อปรับข้อมูลให้รองรับปีงบประมาณ 2560
โดยจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทั้ง 3 ระบบ (ระบบงาน BPM HRM และ ERP)
ซึ่งกองคลังจะทำการปิดระบบ ERP ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  <<คลิกรายละเอียด>>


ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่าย – ส่งแบบฟอร์มมายังงานพัสดุ ภายในวันที่ 27 ก.ย. 59

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/986 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2559

**เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่าย

แนวปฏิบัติการสมัครสมาชิก การเบิกจ่าย สวัสดิการชมรม มทร. พระนครอาวุโส

หนังสือเวียนภายใน

pdf-icon**เรื่อง แนวปฏิบัติการสมัครสมาชิก การเบิกจ่าย สวัสดิการชมรม มทร. พระนครอาวุโส

มาตรการเร่งรัดและแนวปฏิบัติในการบริหารและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หนังสือเวียน : ที่ ศธ 0581.15/4297

รายงานการใช้จ่ายเงินปี 2559 โครงการบริการวิชาการและบริการสังคม

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/957 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559

**เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 โครงการบริการวิชาการและโครงการบริการสังคม