ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/877 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2559 **เรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด ปี 2560

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ที่ 816/2559
**เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียน : ที่ ศธ 0581.15/810
**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 และส่งสำเนาคำสั่งฯ มาที่งานพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ)