เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนังสือจากกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/1253 ลว. 18 มี.ค. 2558
*เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/4389
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ::    ดาว์นโหลดเอกสารแนบตามหัวข้อด้านล่าง

1. ค่าสอนเกินภาระงานสอน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าสอนภาคสมทบ ::::

2. ค่านิเทศนักศึกษา ::::

3. ค่าตอบแทนการประชุม / 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ::

5. ค่าอาหาร ::

6. การลงเวลาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ::

เพิ่มเติม โดยอ้างถึงหัวข้อนี้

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงปม พ.ศ. 2558

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/31754
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/736
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2557  

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557

หนังสือกองคลังที่ ศธ.0581.15/3418

เรื่อง เร่งรัดการเบิกเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557