การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ ERP ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องทำรายงานงบการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน มีความจำเป็นต้องปิดรอบระยะเวลาบัญชี ระบบ ERP ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน จึงกำหนดจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานในระบบ ERP ใหม่ ในวันที่ 6 มิ.ย.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

กองคลัง:การเข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
กองคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ได้เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP เมื่อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
และเข้าดูการปฏิบัติงานระบบ ERP ภายในหน่วยงาน กองคลัง