มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

กองคลัง:การเข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
กองคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ได้เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP เมื่อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
และเข้าดูการปฏิบัติงานระบบ ERP ภายในหน่วยงาน กองคลัง

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –3

เอกสารการบรรยาย :-

การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดย ผอ. วันดี ช่วยประยูรวงศ์ เอกสาร
แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางฯ โดย นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ เอกสาร

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –2

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –1

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมวิดีโอการบรรยาย เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างตอนที่ 1 เอกสารบรรยาย เอกสาร

วิดีโอที่ 1 วิดีโอที่ 2 วิดีโอที่ 3 วิดีโอที่ 4 วิดีโอที่ 5 วิดีโอที่ 6 วิดีโอที่ 7

ชมวิดีโอการบรรยาย เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างตอนที่ 2

วิดีโอที่ 1 วิดีโอที่ 2 วิดีโอที่ 3 วิดีโอที่ 4 วิดีโอที่ 5 วิดีโอที่ 6 วิดีโอที่ 7 วิดีโอที่ 8

ภาพกิจกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557