สัมมนา60:การจำแนกประเภทรายจ่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2