แผนการขอ-นำส่งข้อมูลประจำปี

[intranet]

แผนการขอ-นำส่งข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างกองคลังกับกองคลัง, กองคลังกับหน่วยงานภายใน, กองคลังกับหน่วยงานภายนอก

[tabs class=”my-custom-tabs” vertical=”yes”]

[tab title=”งานเบิกจ่าย1″]

[tab title=”งานการเงิน”]

[tab title=”งานพัสดุ”]

[tab title=”งานเบิกจ่าย2″]

[tab title=”งานงบประมาณ”]

[tab title=”งานบัญชี”]

[/tabs]

[/intranet]