งานเบิกจ่าย2หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

อัตราค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

หนังสือจากสำนักงบประมาณ ที่ นร.0719/ว67
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางยประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิก –>