งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้าน ขรก ฉบับที่4 พ.ศ. 2556

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่กค 0422.3/ว 392
เรื่อง พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่4 พ.ศ. 2556