งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80)


หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว80
เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80) (ประกาศใช้วันที่ 08/04/2557)