งานบัญชี

กรมบัญชีกลางเข้าตรวจเยี่ยม กองคลัง มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2556

กรมบัญชีกลางได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.