งานงบประมาณหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงปม พ.ศ. 2558

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/31754
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558