งานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

เอกสารจากสำนักงบประมาณ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปี58 :: เอกสาร

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะการฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ปี58:: เอกสาร
[button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=106″ background=”#ff9741″ color=”#012997″] >> รวมระเบียบ คู่มือ หลักเกณฑ์[/button]