งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0422.2/ว222 ลว. 26 มิ.ย. 2558
*ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)