ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย2แบบฟอร์มเอกสาร

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ให้มีความรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
จึงให้หน่วยงานในสังกัดส่งเรื่องเบิกค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน และค่าสอนภาคสมทบ
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557  ให้กองคลังภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

หนังสือกองคลัง


1. ค่าสอนเกินภาระงานสอน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าสอนภาคสมทบ

2. ค่านิเทศนักศึกษา

3. ค่าตอบแทนการประชุม / 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

5. ค่าอาหาร

6. การลงเวลาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม