ข่าวประชาสัมพันธ์งานงบประมาณหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารสำนักงบประมาณ:วันที่ 4 กันยายน 2558
**เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559