กิจกรรมและผลงานงานพัสดุภาพกิจกรรม

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding วันที่ 2-3 กันยายน 2558

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding
ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 กันยายน 2558
ณ. โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม และห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (self Assess) สานักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์

[row]
[column size=”1/2″]

[/column]
[column size=”1/2″] [youtube url=”https://youtu.be/Iw1B983oxrk” width=”300″ height=”200″ responsive=”no”] [/column]
[/row]

การบรรยายวันแรก

[carousel source=”media: 5399,5400,5401,5403,5404,5405,5406,5407,5408,5409,5410,5411,5412,5413,5414,5415,5416,5417,5419,5420,5422,5421,5425,5426,5424″ limit=”30″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”]


การปฏิบัติวันที่สอง
[carousel source=”media: 5428,5427,5437,5436,5435,5438,5433,5430,5434,5429,5431,5432,5439,5440″ limit=”30″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”]