ข่าวประชาสัมพันธ์งานงบประมาณ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559

หนังสือเวียนกองคลัง : ที่ กค 0581.15/2255   ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

**เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :
**แบบสรุปเงินเหลือจ่ายหน่วยงาน